Ubuntu Server

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Descarrega i instal.lació

Farem la instal.lació directament d'Ubuntu Server, la diferència a l'entorn d'escriptori és que, per estalviar recursos, la instal.lació, així com la seva gestió es fa per terminal, és a dir, en mode consola. Per facilitar la seva gestió, més endavant instal.larem Webmin. La descàrrega es farà del lloc web oficial:

http://releases.ubuntu.com/18.04/ubuntu-18.04.1-live-server-amd64.iso

Una vegada descarregat el podem grabar en un USB o un CD. Donem el cas que tenim un client linux i volem grabar-lo en un llapis USB, podem servir eines com unetbootin o USB-creator, però m'agradaria que ens acostumem a l'us del terminal amb l'eina ddrescue. Per fer-ho, primer ens assegurem que està instal.lada:

sudo apt-get install gddrescue

i després cremem la ISO a l'USB amb l'ordre:

sudo ddrescue -D --force ubuntu-18.04.1-live-server-amd64.iso /dev/sdb

En aquesta ordre dono per fet que /dev/sdb és la ubicació del dispositiu USB, recordem que es pot mirar amb l'ordre fdisk, o lsblk. També es pot servir l'ordre dd però no es veu el progrés de la copia.

Una vegada ja tenim l'USB preparat engegarem l'ordinador indicant que el primer dispositiu és l'USB ( la tecla de Boot Sequence pot variar segons l'ordinador ). En el següent video es mostra la instal.lació bàsica d'un Ubuntu Server 16.04 amb IP per DHCP ( ja la fixarem més endavant ), usuari suport¡¡¡ i una contrasenya. Per nom li donaré argo1. Per poder administrar-lo des d'un altre equip insta.larem el servei OpenSSH. Si es dessitja, de mmanera manual es pot definir tant la IP com les Particons linux manuals.

Video explicatiu de la instal.lació bàsica.

Comencem a configurar

Ara que ja tenim el servidor instal.lat començarem a configurar-lo. Primer cal saver quina IP ens ha donat el servidor DHCP ( si hem fet la instal.lació per DHCP ). Ens validem amb l'usuari d'instal.lació suport:

argo1 login: suport
password:

I averiguem la IP assignada amb l'ordre:

ifconfig

I ens mostraria el següent:

enp0s3  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:cd:7e:c5 
     inet addr:192.168.1.169 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fecd:7ec5/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:10882 (10.8 KB) TX bytes:20088 (20.0 KB)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1 
     RX bytes:76960 (76.9 KB) TX bytes:76960 (76.9 KB)

On enp0s3 és la interficie de xarxa i inet addr: indica la IP assignada, en aquest cas la 192.168.1.169. Ara, desde qualsevol equip podem accedir remotament per ssh. En cas de Windows es pot utilitzar l'eina gratuïta putty i en qualsevol linux des d'un terminal amb:

ssh usuari@IP_DESTI

en aquest cas

ssh suport@192.168.1.169

Si es la primera vegada que accedim ens demanarà confirmació:

The authenticity of host '192.168.1.169 (192.168.1.169)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:foMvjCr9+WRP+XIGdAsoLf2r4m/n99yXk7BmuaeXiY8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? 

Continuem escribint yes. Acte seguit fiquem la contrasenya:

suport@192.168.1.169's password: 

I tindrem el missatge de benvinguda i el promp:

Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-87-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:    https://ubuntu.com/advantage

Podeu actualitzar 88 paquets.
40 actualitzacions són actualitzacions de seguretat.
 

Last login: Thu Nov 16 14:21:33 2017 from 192.168.1.108
suport@argo1:~$ 

Ja podem accedir remotament al servidor per introduir ordres.

Assignem una IP estàtica

Assignar una IP estàtica temporal

Aquest pas es per assignar una IP fixa en cas de no haver-la ficada durant la instal·lació o si volem ficar una nova.

Si volem assignar una IP temporal, és a dir, que quan reiniciem l'ordinador desaparegue, podem afegir-la directament amb:

sudo ifconfig enp0s3 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0

De fet es pot utilitzar aquesta ordre per assignar interficies virtuals:

sudo ifconfig enp0s3:1 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0

D'aquesta manera tendriem le tarja fisica enp0s3 i una virtual que depen d'ella anomenada enp0s3:1. Ara només faltaria assignar la porta d'enllaç amb:

sudo route add default gw 192.168.0.1 enp0s3

Podem comprovar aquestes assignacions amb les ordres:

ifconfig #per veure la IP assignada
route -n #per veure le porta d'enllàç

Un exemple de visualització de la porta d'enllàç:

suport@argo1:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 enp0s3
192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 enp0s3


Configurar una IP estàtica i definir-la

Podem ficar la IP estàtica per Webmin o simplemnet editant el fitxer interfaces.

sudo nano /etc/network/interfaces

i modifiquem les linies

 iface enp0s3 dhcp

per la configuració estàtica, per exemple:

auto enp0s3 
iface enp0s3 inet static
 address 192.168.0.240
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.0.1
 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 #per definir les DNS des de la mateixa xarxa (opcional)

I les DNS les aplicarem en

sudo nano /etc/resolv.conf

i deixant la següent configuració:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
searh mainkivi.info

La última linia es opcional ja que definim el domini de cerca. La confiugració serà efectiva deshabilitant i habilitant la interficie:

sudo ifdown enp0s3
sudo ifup enp0s3

, reiniciant el servei

sudo service networking restart

o reiniciant el sistema:

sudo reboot

REFERENCIES:

Canviant el nom de l'equip

El nom de l'equip o host es pot modificar editant el fitxer:

suport@argo1:~$ sudo nano /etc/hosts

On podriem tenir un resultat similar a aquest:

127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    argo1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

D'aquesta manera veuriem que l'equip respondria al nom localhost i argo1. També veuriem el seu nom amb el resultat de l'ordre:

hostname

Per canviar el nome de l'equip, a part de modificar el fitxer /etc/hosts també hauriem de modificar el fitxer /etc/hostname.

Instalem Webmin per administrar el sistema

El primer serà descarregar i instal.lar Webmin, que ja ve explicat en un altre enllàç.

 • Descarrega i instal.lació de Webmin

NOTA caldrà activar els repositoris de seguretat, per fer-ho editarem el fitxer:

sudo nano /etc/apt/sources.list

I afegir les linies:

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security multiverse

Configurem el nostre servidor

Ara ja tenim el servidor instal.lat i mínimament configurat, ja podem començar a configurar serveis.