Fstab

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El fitxer /etc/fstab és el fitxer d'informació estàtica bàsica on es defineixen les taules de particions i el format així com altres punts de muntatge del sistema. Sol tenir aquest format:

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=b7073acf-2e3f-4945-8cbe-cfbd3d93cdb8 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=c7130426-8183-419a-9995-184df3e8ff52 none      swap  sw       0    0

En aquest cas es monta primer la partició /dev/sda2 amb format ext4 el punt / on es defineix l'arrel del sistema, així com /dev/sda3 on es monta la swap o l'àrea física reservada a la memòria d'intercanvi. En tots dos casos veiem que es monta per UUID que és la identificació única de cada partició donant més seguretat al punt de montatge. Tant es que també es podria definir així:

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
/dev/sda2 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda3 during installation
/devb/sda3 none      swap  sw       0    0

Llistar particions

Hi han varies eines per mostrar les particions disponibles, la més bàsica és

sudo fdisk -l

On es llisten les particions dels dispositius connectats, per exemple:

Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: D2FA005C-475A-4F28-8F2F-84902B62B669

Dispositiu   Start   Final  Sectors  Size Tipus
/dev/sda1    2048  1050623  1048576  512M EFI System
/dev/sda2  1050624 217819135 216768512 103,4G Linux filesystem
/dev/sda3 217819136 234440703 16621568  7,9G Intercanvi Linux
 

Disk /dev/sdb: 28,9 GiB, 30966546432 bytes, 60481536 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0003ba03  

Dispositiu Arrencada Start  Final Sectors Size Id Tipus
/dev/sdb1       2048 60467199 60465152 28,9G b W95 FAT32

On tenim un disc instal.lat /dev/sda amb es corresponent particions i un segón disc /dev/sdb amb una partició /dev/sdb1 de 28'9 GB i format FAT32

Montant particions NTFS

Si tenim equips duals o volem muntar un disc dur per USB permanentment podem afegir al final del fitxer:

/dev/sdb1 /mnt/windows ntfs defaults 0 0

On /dev/sdb1 és la partició que volem montar, /mnt/windows és el directori on es montarà el disc, ntfs el format de fitxers i defaults 0 0 els paràmetres per defecte. També podem montar amb l'adreça UUID:

#Partició NTFS
UUID=508C2CFE47EDAB77   /media/windows ntfs   defaults    0    0

NOTA: podem identificar aquesta dada amb l'ordre:

sudo blkid

D'aquesta manera montarà la partició per l'adreça de maquinari i no per ordre de dispositiu.

Ara cal crear el directori on es montarà:

mkdir -p /mnt/windows

i per últim actualitzem els punts de montatge amb:

sudo mount -a

I comprovem el resultat:

cd /mnt/windows
ls

Montar recursos compartits

També es ponden montar per fstab directoris compartits per altres equips.

Carpetes compartides SAMBA

Al final de fitxer afegim:

##Ruta carpeta remota
//192.168.1.241/images /mnt/copianfs cifs username=copiaseg,password=nomescopies,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

D'aquesta manera montem la carpeta images de l'ordinador amb IP 192.168.1.241 a la ruta local /mnt/copianfs ( directori copianfs prèvimanet creat) amb protocol cifs i amb l'usuari copiaseg i password nomescopies. Obviament pot ser un problema de seguretat que en el mateix fitxer es mostre usuari i contrasenya d'accés, així que també podem crear un fitxer de credencials:

sudo nano /root/.smbcredentials

Així crearem un fitxer amagat i dins del directori de l'usuari root'. Dins afegim el contingut:

username=copiaseg
password=nomescopies

Tanquem i li donem permissos per només l'usuari 'root amb:

chmod 600 /root/.smbcredentials

I deixariem el fitxer /etc/fstab així:

//192.168.1.241/images /mnt/copianfs cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm,intr,_netdev 0 0

Per comprovar-ho podem actualitzar els punts de muntatge amb:

sudo mount -a

Si no dona cap errada també podem escriure:

mount

i veure els punts de muntatge si estàn correctes.

Referència:

Carpetes compartides NFS

Editar per montar el directori d'usuaris del servidor en el client:

sudo nano /etc/fstab

i afegir la linia de muntatge del servidor:

#home
192.168.1.240:/home /home nfs4 rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr,_netdev 0 0

NOTA - recordem que 192.168.1.240 és la IP del servidor, també podem ficar el nom si està configurat en un servidor DNS. A part, és molt important el paràmetre _netdev ja que permetrà el muntatge només si la xarxa està disponible per tant, només muntarà la /home quan l'equip estigue connectat o esperarà a aquest moment.

Ara reiniciem l'equip per assegurar-nos que s'inicien be tots els serveis

sudo reboot

Ara, si tenim el client configurat per domini LDAP i el muntatge per NFS ja hauríem de treballar sense cap problema i compartir els mateixos directoris per SAMBA

Resol.lució de problemes